Чиста вода, здрави поколенија
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

Оловни и пластични пломби

Произведени се од олово со 99% Pb  мин. чистина, Се произведуваат со димензии ᴓ 8мм, ᴓ10 мм, ᴓ12мм,ᴓ14мм, и ᴓ16 мм,
Број на парче  по килограм изнесува:
ᴓ  8мм – 435 парчиња
ᴓ 10 мм – 250 парчиња
ᴓ 12мм – 160 парчиња
ᴓ 14мм – 110 парчиња
ᴓ 16 мм – 90 парчиња
Пакување – платнена вреќа по 10 кг и 25 кг.