Чиста вода, здрави поколенија
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

Уреди за гасно хлорорање и неутрализација на хлор

Уреди за гасно хлорирање

ВАКУМ РЕГУЛАТОР


Регулаторот на гасен хлор работи на современ индиректен вакумски принцип и одговара на сите заштитни принципи и стандарди DIN 19606.

АВТОМАТСКИ ВАКУМ ПРЕКЛОПНИК


Работи во полуавтоматски и автоматски системи  за дозирање хлор и има улога да обезбеди континуирана работа и напојување на системот со хлор.

РОТАМЕТАР


Ротаметар е најчесто употребуван уред за мерење на протокот

ИНЈЕКТОР


Овие уреди обезбедуваат генерирање на вакум потребен за транспорт на хлор и негово инјектирање и мешање со третирана вода.

ЗБИРЕН ВОД


Збирен вод има улога на собирач и служи за приклучување 1, 2, 3, 4 или повеке боци или контејнери во систем  на хлорирање.

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ВЕНТИЛИ ЗА ХЛОР


Електромагнетни вентили за хлор се користи во системите за полуавтоматско работење.

ФИЛТЕР ЗА ХЛОР


Изработен од материјал заштитен од штетното делување на хлорот.

ЕЛЕМЕНТИ ВАКУМСКА ИНСТАЛАЦИЈА


Aqua Interma  производи за сите дополнителни опреми и арматура за поврзување уреди со вакумска инсталација .