Чиста вода, здрави поколенија
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

Услуги

  1. Монтажа на хлорни станици.
  2. Дезинфекција на резервоари за вода за пиење.
  3. Монтажа на индустриски фитинг.
  4. Сервис на дозер пумпи и опрема за гасно хлорирање.

Водомери

  • Монтажа на водомери
  • Рапарација на стари водомери
  • Репарација на стари водомери со монтирана машина за далечинско отчитување
  • Баждарење на водомер во акредитирана  лабораторија