Референтна листа

Разделна шахта с.Осломеј, с.Арангел 29.05.2001
Хлорна станица с.Белчишта 29.07.2002
Хлорна станица ТЕЦ Неготино – Неготино 12.08.2002
Хлорна станица с.Мешеиште 11.11.2002
Сонда за прочистување на вода во фабриката за сокови “Центро Фрута” Виница 09.07.2003
Гасно и течно хлорирање со сигнализација ЈПАУ Македонија Аеродром “Петровец” Скопје 01.04.2004
Хлорна станица с.Kосел 20.09.2004
Хлорна станица с.Подгорици 13.10.2004
Пумпа станица со филтер станица Тиквешко Езеро 10.12.2004
Хлорна станица с.Зајас 15.12.2004
Хлорна станица с.Јабланица 26.12.2004
Детектор за хлор со сонда ЈПАУ Македонија Аеродром “Петровец”, Скопје 07.03.2005
Автоматска работа со заштита на две потопни пумпи од 30 Кв ЈПАУ Македонија Аеродром “Петровец” Скопје 27.05.2005
Хлорна станица с.Вевчани 30.05.2005
Дезинфекција на Цевковод F 200 со 7 преливни комори од с.Гора Белица, Вишни, Заграчани до резевар с.Велешта 13 км. 31.05.2005
Резервари за вода с.Синичане Тетово 01.07.2005
Хлорна станица с.Синичане Тетово 07.07.2005
Дезинфекција на резервари с.Синичане Тетово 25.07.2005
Хлорна станица Т.Ц. Осломеј с.Осломеј Кичево 19.10.2005
Хлорна станица со детектор за хлор Ј.К.П “Бошава” Демир Капија 28.06.2006
Хлорна станица Ј.К.П Комуналец – Демир Хисар 25.07.2006
Хлорна станици Рекреативен центар “Грмија” Приштина – Косово 16.05.2007
Хлорна станици Ј.К.П Комуналец – Кавадарци 09.01.2008
Хлорна станици ЈП Водовод – Скопје со резервни делови за една година по тендерска документација. 18.01.2008
Хлорна станица Ј.К.П Скопска Црна Гора – с. Мирковци – Скопје  
Хлорна станица Ј.К.П Хигиена – Лабуништа 20.08.2008
Хлорна станица Акваокт – Октиси 16.09.2008
Хлорна станица Ј.К.П Комуналец – Кичево с.Бичинци 09.10.2008
Хлорна станица с.Јурумлери н.Илинден 15.12.2008
Разделна шахти с.Боровец Струга 24.05.2009
Хлорна станица с.Брвеница Тетово 02.07.2009
Хлорна станица Млекара Милк Дeј Свети Николе 12.03.2010
Хлорна станица – TAV TEPE AKFEN Аеродром Александар Велики Скопје 16.07.2010
Хлорна станица J.K.П. Облешево – с. Кучичино 29.10.2010
Хлорна станица J.K.П. Кале – Центар жупа 12.10.2010
Хлорна станици J.K.П Водовод и канализација – Скопје со резервни делови по тендерска документација за една година 17.11.2010
Хлорна станица БТА Кетеринг – Аеродром Александар Велики Скопје 12.01.2011
Хлорна станица млекара “Малеш” Стојмирово Берово 25.03.2011
Хлорна станица млекара “Сточарство” Богданци 07.04.2011
Хлорна станица Ј.К.П Комуналец – Гевгелија с.Прдејци 28.07.2011
Хлорна станица – Фарма за Кокошки с.Паликура Росоман 16.11.2011
Хлорна станица живинарска фарма – Росоман 02.12.2011
Хлорна станица Месна самоуправа с.Пирава Валандово 17.11.2011
Хлорна станица ССОУ “Моша Пијаде” – Тетово 19.04.2012
Хлорна станица J.K.П “Бошава” Демир Капија с.Пржлево 05.07.2012
Хлорна станица Мотел Ресторант Бриони – Кавадарци 12.07.2012
Хлорна станица Д.Г.”Дабар” Кучевиште – Скопје 25.07.2012
Хлорна станица “Уготајм” Куќа на уметноста – Кичево  
Хлорна станица ЈП “Комунален сервис” Валандово 16.08.2012
Хлорна станица МИТ “Карнем” с.Зубовце – Гостивар 11.09.2012

Чиста вода, здрави поколенија.
Ние знаеме како да ја третираме Водата!

За дополнителни информации и прашања контактирајте нѐ!

Партнери

Дали имате потреба од дополнителни информации за нашите производи?